Keynote Speaker


Prof. Andrey V. Brazhnikov,
Siberian Federal University, Russia

Conference Photos